Menu

Door het bezoeken van de De Groote-De Man website verklaart u zich akkoord met het onderstaande. De Groote – De Man is de handelsbenaming van de BV DE GROOTE – DE MAN, KBOnr. 878.001.735, met maatschappelijke zetel Heernislaan 91, 9000 GENT, BTW nr. BE0878.001.735.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is slechts informatief. De verstrekte informatie vormt geen aanbod dat De Groote-De Man kan verbinden. De geboden informatie is geen deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik of de toepassing van de voorgestelde werkwijzen door De Groote-De Man voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

De Groote-De Man kan niet rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan een (in)direct gebruik van de informatie op de website.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde informatie niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina’s en kennis te nemen van de daarop gepubliceerde informatie. Indien er specifiek advies wordt gevraagd aan De Groote-De Man dan zijn de “algemene voorwaarden” van toepassing op de Diensten verstrekt door De Groote-De Man.

Intellectuele eigendom

De Groote-De Man behoudt alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van De Groote-De Man, over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent.