Privacy Statement - De Groote - De Man
Menu

De Groote – De Man (hierna “DGDM”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan confidentialiteit en uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden.

Dit privacy statement (hierna “Privacy Statement”) legt uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en welke uw rechten zijn. Indien u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Om misverstanden te vermijden, verduidelijken wij dat deze Privacy Statement van toepassing is op onze website https://degroote-deman.be (hierna “Website”) en op alle relaties tussen DGDM en haar potentiële klanten en/of zakenpartners.

Voor de relaties tussen DGDM en haar klanten en/of zakenpartners verwijzen wij naar de specifieke sectie inzake persoonsgegevens zoals opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Inhoud

 1. Wie zijn wij?
 2. Welke gegevens verzamelen wij?
 3. Waarvoor verzamelen wij deze gegevens en op welke grond?
 4. Kan u uw toestemming intrekken?
 5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 6. Beveiliging van uw gegevens.
 7. Welke gegevens geven we door aan derden?
 8. Welke gegevens geven wij door aan derde landen?
 9. Wat zijn uw rechten als betrokkene?
 10. Wat zijn uw klachtmogelijkheden als betrokkene?
 11. Slotbepaling.

 

1.            Wie zijn wij?

DGDM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

–     Per post:              Advocatenkantoor De Groote – De Man, Heernislaan 91, 9000 GENT

–     Per e-mail:           info@degroote-deman.be

–     Telefonisch:         +32 9 225 23 16

2.           Welke gegevens verzamelen wij?

Van elke gebruiker van de Website verzamelen wij (elektronische identificatie)gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot: het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat. Voor meer uitleg daarbij verwijzen wij  naar onze Cookie Policy.

De gebruiker van de Website kan ons op verschillende manieren contacteren, meer bepaald op de volgende wijzen: via een contactformulier, per e-mail, telefonisch, via Whats-app of Facebook Messenger. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

Indien u ons via het daartoe voorziene contactformulier contacteert, worden de volgende persoonlijke gegevens in ieder geval opgevraagd:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • E-mailadres;

Indien u ons via een andere wijze contacteert, zullen wij steeds vragen naar uw naam en voornaam, alsook op zijn minst één manier waarop wij u kunnen contacteren (zoals onder meer telefoon- of GSM-nummer, mailadres, postadres).

3.           Waarvoor verzamelen wij deze gegevens en op welke grond?

De verwerking van persoonsgegevens door DGDM is gebaseerd op de toestemming van u als betrokkene. U contacteert ons immers voor juridische bijstand. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang dat DGDM heeft bij het aanbieden van haar dienstverlening, en zoals hierna uiteengezet.

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds in het kader van onze juridische dienstverlening en in de aanbieding daarvan. Zo worden uw gegevens onder meer gebruikt voor het inplannen van een consultatie of een eerste studie van uw juridische vraag.

Het bij het ‘GDPR assessment’ verstrekte e-mailadres wordt door DGDM louter gebruikt voor het doorsturen van het resultaat, alsook u te contacteren of wij u verder kunnen adviseren inzake GDPR. Enkel als u aanvinkt dat we uw naam en e-mailadres mogen bijhouden, doen wij dit, teneinde u persoonlijk te contacteren met betrekking tot onze GDPR dienstverlening.

Wanneer u bepaalde inhoud die wij aanbieden op de website wenst te downloaden, vragen wij hiervoor eveneens uw e-mailadres. DGDM gebruikt dit e-mailadres om de desbetreffende bestanden aan u te bezorgen, alsook om u enkele opvolgmails te versturen die rechtstreeks met deze download te maken hebben.

Indien u deze opvolgmails niet wenst te ontvangen, heeft u steeds de mogelijkheid om u hiervoor uit schrijven. Dat kan via een daarvoor voorziene link die onderaan elke e-mail staat.

4.           Kan u uw toestemming intrekken?

Belangrijk om weten is dat u uw toestemming eenvoudig kan intrekken door ons te contacteren.

5.           Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

DGDM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

6.           Beveiliging van uw gegevens

DGDM heeft de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

DGDM is als associatie van advocaten bovendien onderworpen aan het deontologische beroepsgeheim van advocaten. De door u verstrekte gegevens zullen dan ook telkens met de grootste discretie behandeld worden.

7.            Welke gegevens geven we door aan derden of derde landen?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn.

DGDM geeft op geen enkel moment persoonsgegevens van u door aan derden buiten de EER.

8.           Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post) .

U beschikt over de volgende rechten:

–              Recht van inzage en kopie;

–              Recht van aanpassing of rectificatie;

–              Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);

–              Recht op beperking van verwerking;

–              Recht van bezwaar;

–              Recht op overdraagbaarheid.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zal DGDM eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

9.           Wat zijn uw klachtmogelijkheden als betrokkene?

Ondanks alles wat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop DGDM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt.

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden.

In de eerste plaats kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

In de tweede plaats, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde burgerlijke rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

10.      Slotbepaling

Deze Privacy Statement is van toepassing vanaf 15 maart 2018.

DGDM behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie treedt vanaf publicatie op de Website onmiddellijk in werking.