Menu

Door de coronacrisis kunnen ondernemingen plotseling tijdelijk liquiditeitsproblemen ondervinden. Om de problemen in te dijken en faillissementen te vermijden, voerde de regering op 24 april 2020 enkele beschermingsmaatregelen in onder de noemer ‘moratorium’. De maatregelen beschermen de ondernemingen tijdelijk ten aanzien van hun schuldeisers.

Het moratorium loopt in principe tot 17 juni 2020, maar kan worden verlengd.

De gevolgen zijn vrij ingrijpend, en dit zowel voor de onderneming in kwestie als voor haar schuldeisers.

Wat is het moratorium?

Kernwoord van de nieuwe beschermingsregeling is het zgn. wettelijk “moratorium”, meer bepaald een tijdelijk uitstel of verbod op:

  • de beëindiging van lopende overeenkomsten
  • het leggen van beslag op roerende goederen
  • vorderingen in faillissement

Voor welke ondernemingen geldt het moratorium?

Elke onderneming geniet van het moratorium. Je hoeft hier niets speciaals voor te doen of aan te vragen zoals bij andere maatregelen. Enige voorwaarde is dat de financiële (liquiditeits)problemen van de onderneming zijn ontstaan tijdens en door de coronacrisis, waarbij 18 maart 2020 als begindatum geldt. Als je onderneming al eerder in financiële problemen zat, kan je geen beroep doen op de beschermingsregeling.

Welke maatregelen staan in het moratorium?

Tijdelijk verbod op beëindiging van overeenkomsten wegens wanbetaling

Een eerste gevolg van het moratorium is dat overeenkomsten gesloten voor 24 april 2020 tijdens de beschermingsregeling (momenteel tot 17 juni 2020) niet eenzijdig of gerechtelijk kunnen worden ontbonden wegens wanbetaling. Ook al bestond de wanbetaling al voor de crisis.

Overeenkomsten gesloten na 24 april 2020 kunnen dus wel beëindigd worden.

Dit is uitermate belangrijk: beëindig niet zomaar de overeenkomst met een wederpartij omdat die – tijdelijk – haar betalingsverplichtingen niet nakomt.  Doe je dit wel, dan kan je aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatige beëindiging van een overeenkomst.

Levering stopzetten mag wel

Wanneer je partner zijn betalingsverplichting niet nakomt, heb je het recht om ook je eigen contractuele verplichtingen stop te zetten. Dit is een toepassing van de zgn. exceptie van niet–uitvoering of “enac” (“exceptio non adimpleti contractus”). Opgelet, dit mag je niet zomaar doen. Handel bij zo’n beslissing ‘te goeder trouw’, wat bijvoorbeeld impliceert dat de betalingsachterstand groot genoeg moet zijn, je de latere uitvoering van de overeenkomst niet onmogelijk maakt en je geen grote schade toebrengt.

Tijdelijk verbod op beslag op roerende goederen

Als schuldeiser kan je momenteel geen beslag laten leggen op de roerende goederen van je schuldenaar. Deze maatregel is ingevoerd om een domino-effect te vermijden wanneer een onderneming door beslaglegging niet meer kan produceren.

Opgelet, het gaat enkel om een verbod van beslag op roerende goederen.  Een beslag op de onroerende goederen van je schuldenaar (bv. diens bedrijfsgebouw) blijft dus mogelijk.

Tijdelijk verbod op vorderingen in faillissement

Als de wanbetaling ontstaat tijdens de coronacrisis, kan je als schuldeiser momenteel niet dagvaarden in faillissement. Tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toelating hebt van de rechter via een afzonderlijke procedure.

Belangrijk: het is niet zo dat elk faillissement is uitgesloten, wel integendeel:

  • je kan als onderneming nog steeds zelf de boeken neerleggen en dus het faillissement aanvragen;
  • ook het faillissement op vordering van het openbaar ministerie blijft mogelijk;
  • ook als de onderneming al voor 18 maart 2020 in staat van faillissement verkeerde, blijft een dagvaarding in faillissement door de schuldeiser(s) mogelijk.

Moratorium geen vrijgeleide voor schuldenaar

De beschermingsmaatregelen van het moratorium zijn geen vrijgeleide voor de schuldenaar.  Schulden die tijdens de tijdelijke beschermingsperiode ontstaan, zijn nog steeds ‘opeisbaar’ en verdwijnen dus niet.

Contractuele sancties bij wanbetaling (zoals interesten en schadevergoedingen) blijven ook gelden. Als schuldeiser kan je deze tijdens het moratorium enkel niet gedwongen uitvoeren en/of op die grondslag het faillissement van je schuldenaar vorderen.

Bovendien sta je als schuldeiser ook niet (volledig) in de kou.  Zo kan je je bijvoorbeeld nog steeds beroepen op schuldvergelijking (verrekenen van de wederzijdse schulden), het retentierecht (goederen onder zich houden tot er betaling is) of de  hoger vermelde exceptie van niet-uitvoering (waarbij je zelf dus evenmin moet presteren).

Vragen of hulp nodig?

Ondervindt u liquiditeitsproblemen of heeft u een partner die niet kan betalen tijdens de crisis? Onze experts geven u advies op maat over wat u best doet in deze situatie.

Contact