Menu

Het wettelijk kader om dergelijke flexibiliteit juridisch te regelen (de zogenaamde “grote flexibiliteit”), holt helaas achter op deze snel evoluerende markt. Hoewel de wetgever reeds eind de jaren ’80 via de grote flexibiliteit de mogelijkheid gaf aan de sectoren en de ondernemingen om flexibel te kunnen omgaan met de arbeidsduur van hun personeel, stellen we vandaag vast dat niet elke sector, waaronder de transportsector, is voorzien op de veranderende shopcultuur.

Transport en logistiek

Een transportonderneming bestaat in de praktijk vaak uit zowel een transportcomponent als uit een logistiek component. De transportonderneming stelt voor de uitvoering van haar activiteiten bijgevolg rijdend en niet-rijdend personeel tewerk.

Ook al behoren beide personeelsgroepen tot dezelfde onderneming en zelfs hetzelfde paritaire comité, blijkt het in de praktijk niet evident om voor zowel rijdend als niet-rijdend personeel dezelfde flexibele arbeidsregelingen toe te passen.

Dit is bijvoorbeeld het geval wat betreft de invoering van zondagswerk in de onderneming, hetgeen principieel is verboden volgens de Arbeidswet van 1971. Dankzij het stelsel van de grote flexibiliteit, is het evenwel toch mogelijk om op sectorniveau af te wijken van het principe van de zondagsrust.

Welnu, binnen de sector van het wegvervoer en logistiek (PC 140.03) bestaan er momenteel geen afspraken rond zondagswerk voor niet-rijdend personeel, terwijl deze wel bestaan voor het rijdend personeel. Gelukkig bevat de Arbeidswet een aantal algemene uitzonderingen en bepaalt deze wet dat, zolang er geen andersluidende regeling bestaat, werknemers uit “ondernemingen van vervoer te land en in de lucht” op zondag kunnen worden tewerkgesteld. De wet maakt geen onderscheid tussen rijdend en niet-rijdend personeel, zodat er mag worden van uitgegaan dat zondagswerk toch mogelijk is voor het niet-rijdend personeel, ondanks de afwezigheid van een regeling op sectorniveau.

Kijk dus steeds na welke afspraken er voor uw sector en/of onderneming reeds bestaan als u gebruik wil maken van de grote flexibiliteit. Zijn deze er niet, kan er eventueel nog een oplossing worden geboden door de wet zelf.

Onze experten staan u graag bij om u snel, concreet en praktijkgericht te adviseren.