Menu

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft haar jaarverslag voor 2019 gepubliceerd. Hierin maakt de GBA de balans op van haar activiteiten voor het volledige jaar 2019, met inbegrip van enkele interessante statistieken. Zo legde de GBA onder meer haar eerste boetes op en stippelde zij haar toekomstplannen uit.

Het volledige en zeer uitgebreide jaarverslag kan je hier terugvinden. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste cijfers.

Totaalcijfers

De GBA heeft in 2019 meer dan 6000 “kerndossiers” behandeld.

Hieronder vallen:

 • gemelde gegevenslekken (#869);
 • informatiedossiers (#5.168);
 • bemiddelings- en klachtendossiers (#331);
 • controledossiers (#77).

Opvallend: er is een lichte daling tegenover 2018, het jaar waarin de GDPR in werking is getreden. In 2019 werden overigens de eerste twee dossiers met betrekking tot gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s) opgestart. Daarnaast telde België in 2019 maar liefst 4.908 aangemelde, actieve DPO’s.

Over welke soort data gingen de meeste dossiers?

De GBA liet ook weten welke types data het meest frequent aan bod komen in haar kerndossiers:

 1. Identificatiegegevens (66,24%)
 2. Elektronische identificatiegegevens (14,12%)
 3. Beeld- en geluidsopnamen (13,55%)
 4. Financiële bijzonderheden (4,61%)
 5. Gezondheidsgegevens (4,38%)

Waarover werd het meest informatie gevraagd?

De GBA ontving in 2019 in totaal 5.168 vragen om informatie rond gegevensverwerkingen. De 10 meest bevraagde thema’s waren hierbij:

 1. Algemene AVG-vragen (20, 24%)
 2. Rechten van de betrokkene (9,15%)
 3. Privacybeginselen (7,76%)
 4. Bewakingscamera’s (7,72%)
 5. Recht op afbeelding (4,04%)
 6. Direct marketing (4,02%)
 7. Identificatiemiddelen (2,86%)
 8. Spam (2,11%)
 9. Rijksregister (2,05%)
 10. Politieke propaganda (1,90%)

Bemiddelings- en klachtendossiers: populairste thema’s

De GBA heeft in 2019 in totaal 331 bemiddelings- en klachtendossiers geopend. De top 5 van behandelde thema’s in deze dossiers is vrij gelijklopend aan de hierboven vermelde populairste thema’s voor de informatiedossiers. In 141 dossiers werd tot een succesvolle bemiddeling gekomen, zodat de verdere behandeling door de Geschillenkamer van de GBA vermeden werd.

 1. Algemene AVG-vragen (21,45%)
 2. Rechten van de betrokkene (15,71%)
 3. Privacybeginselen (7,25%)
 4. Direct marketing (6,95%)
 5. Bewakingscamera’s (5,44%)

Welke soort inspecties?

De Inspectiedienst van de GBA kreeg 74 nieuwe dossiers te verwerken in 2019. Dat ging over inkomende klachten die ofwel aanhangig waren gemaakt door het Directiecomité van de GBA, ofwel opgestart op eigen initiatief. De GBA merkt hierbij op dat onder de dossiers die afkomstig zijn van klachten, enkele clusters van terugkerende thema’s waar te nemen zijn:

 • de werking van steden en gemeenten;
 • het gebruik van camera’s en de (nieuwe) camerawetgeving;
 • verkiezingen (bv. omdat zowel 2018 en 2019 verkiezingsjaren waren).

Welke soort gegevenslekken?

De GBA ontving 869 meldingen van gegevenslekken in 2019 via het specifiek daarvoor voorziene webportaal. Het jaar daarvoor waren dat er nog maar 445. Deze stijging is te wijten aan de veralgemening van de meldplicht. Voor de inwerkingtreding van de GDPR was die plicht enkel van toepassing binnen de telecomsector.

De volgende types van gegevenslekken kwamen in 2019 het vaakst voor:

 1. Menselijke vergissing (29,92%)
 2. Hacking, phishing & malware (28,08%)
 3. Diefstal drager (7,71%)
 4. Systeemfalen (5,75%)
 5. Oneigenlijk gebruik toegangsrechten (4,72%)

Adviezen en aanbevelingen

De GBA heeft ook een adviserende functie. Bevoegde overheden en instanties kunnen advies vragen bij hun eigen initiatieven die ook de verwerking van persoonsgegevens inhouden. Hetzelfde geldt voor regeringen of parlementen die verzoeken om advies met betrekking tot specifieke vraagstukken met verband tot de bescherming van persoonsgegevens.

Hieromtrent liet de GBA weten dat er met 185 adviesaanvragen in 2019 een lichte daling is tegenover 215 in 2018. Dit verklaart de GBA door het feit dat het een jaar was met een regering in lopende zaken. Het aantal adviesaanvragen zou in 2020 dus opnieuw in stijgende lijn gaan.

GBA strategisch plan 2020 – 2025

Verder bevestigt de GBA dat zij de doelstellingen en prioriteiten zoals uiteengezet in haar Strategisch Plan 2020 – 2025 verder zal nastreven. Om dit plan te realiseren en te beantwoorden aan de grote toename van de werklast stuurt de GBA ook aan op een verhoging van haar middelen op personeel en budgettair gebied. Alles over het strategisch plan van de GBA voor de periode 2020 – 2025 vind je hier terug.

Vragen over GDPR, privacy en IT wetgeving?

Stel ze aan onze experts Privacy & IT:

Contacteer onze experts