Menu

Wanneer u tot de uiterst onaangename vaststelling bent gekomen dat in uw woning krakers verblijven, begint helaas vaak een juridische lijdensweg.

U moet een advocaat aanspreken die met behulp van een gerechtsdeurwaarder de zaak aanhangig zal maken bij een Vredegerecht.

Een raadsman aanspreken is echter meestal niet kosteloos. Ook de gerechtsdeurwaarder zal u vragen om zijn kosten voor te schieten. Of deze kosten nadien nog zullen kunnen gerecupereerd worden op de krakers is op dat moment onzeker.

Op voorwaarde dat er geen bijkomende problemen opduiken zult u relatief snel na de inleidingszitting van het Vredegerecht een vonnis toegestuurd krijgen waarin de uithuiszetting wordt bevolen.

Helaas is de strijd op dat moment nog niet gewonnen.

Uw raadsman zal een officieel exemplaar van de uitspraak moeten bestellen bij de griffie van het Vredegerecht (genaamd “grosse”). Van deze grosse moeten de krakers vervolgens officieel in kennis worden gesteld. Dit noemt men de “betekening” van de uitspraak. Pas na verloop van een maand na de betekening kan de gerechtsdeurwaarder het nodige doen om de krakers uit te drijven, desnoods met behulp van de politiediensten.

Pas dan wordt duidelijk in welke toestand uw eigendom verkeert…

Krakers sneller buiten

Na ellenlange discussies en onder enorme publieke druk heeft de Kamercommissie Justitie recentelijk een wetsvoorstel goedgekeurd die deze procedure aanzienlijk zou moeten versnellen.

De kern van het voorstel bestaat erin dat men het kraken van een woning strafbaar stelt (wat op vandaag niet het geval is).

Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen panden die bewoond werden voordat ze gekraakt werden en leegstaande panden.

Indien de woning zichtbaar bewoond is, kunnen de politiediensten onmiddellijk optreden en de krakers het huis uitzetten, ook al zijn er geen sporen (meer) van inbraak. Dat vloeit voort uit een uitbreiding van het juridische begrip “huisvredebreuk”. Het recht op eigendom primeert op het recht van wonen van de krakers, daar waar het vroeger dikwijls omgekeerd was.

Voor onbewoonde panden ligt het anders. Kraken wordt een klachtmisdrijf, met andere woorden is er nog steeds een klacht van de huiseigenaar nodig om de strafprocedure in gang te zetten.

Snelle procedure

Op burgerlijk gebied zal de Vrederechter nog steeds moeten tussenkomen, zij het dat de procedure aanzienlijk wordt versneld. Zo zal de Vrederechter onmiddellijk een bevel kunnen uitvaardigen aan de krakers om te vertrekken.

Bovendien kan de Procureur des Konings voortaan een uitzettingsbevel afleveren op korte termijn.

Er is dus licht aan het einde van de tunnel, maar we zijn er nog niet. Het voorstel ligt nu klaar voor een stemming door de voltallige Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Hebt u een vraag over deze topic, neem dan zeker en vast contact met ons op. Wij hebben hier een specifiek product voor.