Menu

Wat zijn “sanctiepakketten” of “sancties”?

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, reageerde de EU snel met zogenaamde “sancties”. Op 23 februari 2022 kondigde de EU het eerste sanctiepakket aan. Daarbij werden in de eerste plaats gerichte sancties getroffen (zoals in- en uitreisverboden en de blokkering van economische tegoeden) tegen specifieke personen. Daarnaast werden er ook beperkingen gelegd op de economische betrekkingen met de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de regio’s Donetsk en Loehansk en op de toegang van Rusland tot de kapitaal- en financiële markten (en diensten) van de EU.

Wat is de stand van zaken?

Inmiddels zijn we toe aan het negende sanctiepakket. De actuele stand van de sanctiepakketten vindt u hier.

Het zesde sanctiepakket was onder andere gericht tegen de import van olie, tegen Russische banken, mediabedrijven, de defensie- en veiligheidssector, en verantwoordelijke personen en entiteiten.

Het zevende sanctiepakket breidde opnieuw het aantal gesanctioneerde personen en entiteiten uit en voegde bijkomende mogelijkheden toe tot afwijking van de bepalingen inzake bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden aan gesanctioneerde personen en entiteiten, onder strikte voorwaarden. Een andere bijkomstigheid was de aanscherping van de bepalingen inzake rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers in de EU.

Het achtste sanctiepakket zorgde op haar beurt onder andere voor een uitbreiding van de sancties op het gebied van handel, waaronder – maar niet beperkt tot – een uitbreiding van het invoerverbod op uit Rusland afkomstige of uitgevoerde staalproducten.  Daarnaast is ook voorzien in een volledig verbod op het verrichten van diensten op het gebied van crypto wallets, rekeningen en bewaring van cryptoactiva voor Russische personen of personen die in Rusland verblijven, ongeacht de totale waarde van de cryptoactiva.

Het negende en voorlopig laatste sanctiepakket werd vorige week door de EU bekendgemaakt. Dit bevat opnieuw een uitbreiding van het aantal gesanctioneerde personen, entiteiten en banken. Daarnaast wordt de toegang voor Rusland tot drones (zowel direct als indirect) afgesneden en komen er bijkomende controles op het exporteren van voornamelijk dual use-goederen – dat zijn goederen die zowel voor burgerlijke als militaire doeleinden zouden kunnen worden gebruikt.

(Juridische) vraagstukken

Deze sancties brengen verschillende vragen, praktische moeilijkheden en risico’s met zich mee.

Daarbij is het van essentieel belang dat uw onderneming weet wie haar klanten en haar leveranciers zijn en welke activiteit zij uitoefenen of dienst zij verlenen.

Dit lijkt een evidentie, maar in de praktijk zien we hier moeilijkheden opduiken. Banken beschikken vaak al langer over verschillende geautomatiseerde screening-software om die identiteit te achterhalen, maar andere ondernemingen moeten vandaag soms “inventiever” te werk gaan om volledig in regel te zijn met de geldende sanctieregels.

Maar ook juridisch is het lang niet altijd zeker of je met gesanctioneerde personen of entiteiten te maken hebt.

Daarom is het van het grootste belang om steeds een goed inzicht te hebben in de juridische- en eigendomsstructuur van uw klanten en medecontractanten.

Het UBO-register is een instrument dat hierbij kan helpen, maar daarnaast is het ook belangrijk om andere relevante documenten te bekomen en te analyseren die inzicht in de structuur van juridische entiteiten kunnen verschaffen.

Verder kan het ook onduidelijk zijn of goederen of diensten betrekking hebben op “gesanctioneerde” sectoren en of er dus bijvoorbeeld in- en/of uitvoerverboden of andere beperkingen op van toepassing zijn.

Daarnaast bevatten de sanctiepakketten ook een aantal rapporteringsverplichtingen. Zo moeten banken bijvoorbeeld rapporteren aan de Thesaurie (FOD Financiën) over de economische tegoeden die ze geblokkeerd hebben.

Onze expertise

Bij DGDM hebben we de nodige ervaring en expertise in huis om de verschillende uitdagingen naar aanleiding van de sanctiepakketten samen met uw onderneming aan te pakken. Contacteer ons gerust indien u specifieke vragen zou hebben of meer informatie zou wensen.