Menu

Een handelaar kan op heden enkel een pand huren voor 9 jaar of meer waarbij hij deze overeenkomst bovendien ten vroegste bij het verstrijken van elke driejarige periode kan opzeggen.

Once upon a time there was a hipster, then along came his pop-up shop.

De laatste jaren zijn pop-ups echter een hot topic. Pop-up restaurants en soortgelijken zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Hoe langer hoe meer blijken dergelijke pop-up concepten bovendien maatschappelijk gewenste fenomenen te zijn. Ondernemers krijgen de mogelijkheid om hun businessplan uit te testen alvorens ze overgaan tot grote investeringen, marketeers vinden er hun gading voor publiciteitsstunts en lege panden krijgen een nieuwe bestemming waardoor handelscentra een nieuwe boost krijgen.

In de huidige wetgeving is de uitbating van een winkel of dergelijke geregeld door de handelshuurwet, waarvan de duurtijd 9 jaar bedraagt. Voor een pop-up concept, zoals de term doet vermoeden, is dit te lang. De Vlaamse regelgever komt hieraan tegemoet en keurde op 8 juni 2016 het zogenaamde “pop-up decreet” goed. Het decreet wordt van kracht de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Naar alle verwachting zal het decreet nog deze zomer in werking treden of kort daarna.

De handelshuur wordt hierdoor binnenkort ook mogelijk voor een korte termijn, met name voor een maximumduur van 1 jaar. Hierbij krijgen partijen de mogelijkheid om ofwel één schriftelijke overeenkomst aan te gaan voor een termijn van 1 jaar ofwel te werken met een contract van (nog) kortere duur dat (meermaals) verlengd kan worden tot een maximum van 1 jaar. Overschrijdt men de termijn van 1 jaar, valt men automatisch terug op het bestaande systeem van de 9-jarige handelshuur.

Wanneer de termijn van de overeenkomst verstrijkt, is de overeenkomst ‘van rechtswege’ beëindigd. Er is met andere woorden geen opzeg, noch rechterlijke tussenkomst nodig om de overeenkomst te beëindigen. Het staat partijen vrij om in onderling overleg de overeenkomst voortijdig te beëindigen. De huurder kan bovendien beslissen om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 1 maand. Voor de verhuurder is er geen dergelijke eenzijdige opzeggingsmogelijkheid voorzien.

Er wordt tevens een concrete regeling getroffen voor verbouwingen uitgevoerd door de huurder. De huurder mag het pand verbouwen in zoverre deze nuttig zijn voor zijn onderneming en op voorwaarde dat de kosten niet meer bedragen dan één jaar huur. De verhuurder moet bovendien vóór de aanvang van de werken schriftelijk in kennis worden gesteld. Na het einde van de overeenkomst kan de verhuurder de huurder dwingen om de werken te verwijderen of kan hij opteren om de verbouwingen kosteloos over te nemen.

Wenst u advies omtrent uw pop-up activiteiten of een huurcontract voor uw pop-up op te stellen, dan kan DE GROOTE- DE MAN u hierin bijstaan. U kan ons steeds contacteren via ‘Contact’.