Menu

Begin 2016 trad in België de zogenaamde “FATCA/CRS” wet in werking, of, voluit de “Wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden”.
Sommigen onder u horen het nu misschien in Keulen donderen, anderen werden er al heel concreet mee geconfronteerd. Maar wat is FATCA en CRS, en wat betekent het voor de burgers?

FATCA is de afkorting van “Foreign Account Tax Compliance Act”, een wet uit de Verenigde Staten waarvan het de bedoeling is om belastingontduiking door de zogeheten “US Persons” aan te pakken. Amerika wil op deze manier van elke US Person te weten komen waar hij geld heeft en hoeveel, om het dan vervolgens te kunnen belasten.

Iemand wordt als een US person beschouwd als hij/zij een Amerikaans staatsburger of inwoner van de VS is (zowel houders van een verblijfsvergunning (Green Card) als personen die voldoen aan de substantiële aanwezigheidstest (‘Substantial Test of Presence’)).

België heeft met de VS een akkoord gesloten waarin het er zich toe heeft verbonden om uitvoering te geven aan die Amerikaanse wetgeving.

Belgische banken moeten dus hun “US Persons” klanten opsporen. Zij screenen daarvoor hun klanten op basis van zogenaamde “US Indicia”. Dit zijn indicatoren die er op kunnen wijzen dat iemand wel degelijk een US Person is: m.n. het  Amerikaans staatsburgerschap hebben of verblijven, geboren zijn of een adres hebben in de Verenigde Staten, een Amerikaans telefoonnummer,… De bank zal vervolgens deze klanten contacteren en vragen om te bevestigen of ze al dan niet US Person zijn. De gegevens (adres, naam, geboortedatum- en plaats, rekeningnummer, saldo,…) van een persoon die bevestigt US Person te zijn, of van wie niet antwoordt, worden vervolgens gerapporteerd aan de FOD Financiën, die deze gegevens overmaakt aan de IRS, de Amerikaanse belastingdienst.

De Europese tegenhanger van FATCA is “CRS”. Dit is de afkorting voor “Common Reporting Standards”. De OESO heeft de CRS ontwikkeld en de Europese Commissie heeft de CRS overgenomen in een EU-richtlijn.  Het beoogt de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende lidstaten en in het bijzonder de belastingdiensten te regelen om belastingontduiking op te sporen. De gegevens die de CRS-landen gaan uitwisselen, zijn gegevens van natuurlijke personen en ondernemingen met een financiële rekening in een van de CRS-landen.

De Belgische FATCA/CRS wet geeft uitvoering aan zowel de Amerikaanse wet als de Europese Richtlijn. Financiële instellingen worden hierdoor verplicht om gegevens aan de overheid door te geven betreffende enerzijds “US Persons”, en anderzijds personen die hun fiscale residentie in een andere EU-lidstaat hebben gevestigd.

Concreet zullen van die personen jaarlijks hun naam, adres, geboortedatum en –plaats, Fiscaal Identificatienummer (FIN of TIN), rekeningnummer én saldo van de rekening(en) worden doorgespeeld aan de FOD Financiën, waarna de FOD Financiën de informatie overmaakt aan resp. de Amerikaanse belastingdienst (IRS) of een andere belastingdienst binnen de EU.

US-persons die bij een Belgische bank een rekening hadden waar geld op stond per eind 2014 werden door de banken een eerste maal gerapporteerd op 15 april 2016 en een tweede maal uiterlijk op 30 juni 2016. De CRS “EU-burgers” blijven nog buiten schot tot 30 juni 2017.

Sommigen onder ons schieten thans, met FATCA en CRS, misschien wel in een zoveelste “Big Brother is watching you” kramp. Dit gevoel is niet geheel onterecht, zelfs al zal het overgrote deel van de burgers waarover gerapporteerd wordt hier in de praktijk nooit iets van ondervinden.

Heeft u hieromtrent verdere vragen of bedenkingen, aarzel niet ons te contacteren op info@degroote-deman.be of via ‘Contact’.