Menu

In de dynamische wereld van transport en logistiek is het essentieel om flexibel te blijven en internationaal talent effectief in te zetten. Het komt dan ook vaak voor dat bedrijven specifieke buitenlandse werknemers tijdelijk naar België halen of Belgische werknemers naar het buitenland uitzenden, zonder de bestaande arbeidsrelatie met de oorspronkelijke werkgever te verbreken. Dit proces, bekend als detachering, vereist enkele belangrijke juridische en administratieve overwegingen, speciaal relevant voor bedrijven in de transportsector en logistieke sector. Hier is een overzicht van de belangrijkste punten die werkgevers moeten weten.

 

Wat is Detachering?

Detachering betekent dat werknemers tijdelijk naar een ander land worden gestuurd om daar te werken, zonder dat hun arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever wordt beëindigd of opgeschort. Voor een detachering van een buitenlandse werknemer betekent dit bijv. concreet dat er geen nieuwe arbeidsovereenkomst met de Belgische partner, zoals een logistieke hub of transportbedrijf, wordt aangegaan.

Specifiek voor de transportsector is sinds 2 februari 2022 de EU-richtlijn 2020/1057 van kracht die de detachering van chauffeurs binnen het wegvervoer regelt. Belangrijk hiervan te onthouden is dat niet elke vorm van internationale tewerkstelling binnen de trasport is te beschouwen als detachering. Dit artikel concentreert zich verder dan ook alleen op de gevallen die wel onder detachering vallen zoals cabotage, derdelandenvervoer, bepaalde lege ritten en gecombineerde vervoersactiviteiten.

 

Belangrijke principes van Detachering

Algemeen moeten bij detachering enkele cruciale principes strikt worden nageleefd:

 • Loon en carrièreplanning: Deze blijven volledig onder de controle van de huidige werkgever.
 • Aanwerving en ontslag: Alleen de huidige werkgever heeft de bevoegdheid om beslissingen hierover te nemen.
 • Geen nieuwe arbeidsovereenkomst: Er mag geen nieuwe arbeidsovereenkomst tussen de gedetacheerde werknemer en de ontvangende partner ontstaan.
 • Socialezekerheidsbijdragen: Deze worden uitsluitend door de huidige werkgever betaald.

Specifiek voor het transport komen daar volgende verplichtingen bij:

 • De chauffeur voorafgaand schriftelijk informeren over de lonen.
 • De detachering correct en volledig melden via het IMI-meldingsdocument.
 • De vereiste gegevens voor te leggen bij wegcontrole.
 • De juiste lonen te betalen voor de detacheringsritten, voor zover het Belgische loon niet hoger ligt dan wat de andere lidstaat oplegt.
 • De vereiste documenten aan te leveren als daar door de handhavers van de lidstaat naar gevraagd wordt.

DGDM transport en logistiek

 

Belgische regels bij detachering

Zolang de detachering binnen de EU verloopt, is er nagenoeg geen probleem. Iedere EU-burger heef het recht om in een ander EU-land werk te zoeken en te werken. Men kan als Belgische werkgever een EU-burger gewoon aanmelden in Dimona, net zoals dat voor een Belgische werknemer gebeurt.

Wanneer een werknemer tijdelijk naar België wordt gestuurd, moeten wel verschillende vragen worden beantwoord:

 • Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing?
 • Waar moeten de socialezekerheidsbijdragen worden betaald?
 • Welke formaliteiten moeten worden vervuld voor toegang tot het land en verblijf?

Volgens de Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002 hebben tijdelijk tewerkgestelde werknemers in België vooreerst recht op bepaalde Belgische arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden. Dit houdt in dat buitenlandse werknemers kunnen profiteren van Belgische vakantieregelingen en welzijnsregelingen, wat vooral belangrijk is voor werknemers in de veeleisende transport- en logistieke sector. Een Poolse chauffeur zal dus hetzelfde verdienen als zijn Belgische collega en zal dat ook zo op zijn loonfiche zien staan. Hetzelfde principe geldt voor het rijbewijs. Heeft de chauffeur al een rijbewijs uit een van de andere EU-lidstaten, dan kan hij dat blijven gebruiken zolang het niet beschadigd, verloren, vervallen is of ingetrokken werd.

De Detacheringswet biedt ook bepaalde vrijstellingen voor buitenlandse werkgevers. Gedurende een periode van 12 maanden zijn ze bijvoorbeeld niet verplicht om een arbeidsreglement of loonfiches op te stellen, mits ze voldoen aan de Limosa-melding (de melding van de tewerkstelling aan de overheid) en het bijhouden van gelijkwaardige documenten (documenten die vergelijkbaar zijn met die uit het land van herkomst, zoals loonfiches en arbeidsovereenkomsten).

Voor buitenlandse werknemers die geen EU-burgers zijn, moeten ook de regels voor arbeidskaarten en -vergunningen in acht worden genomen. In de meeste gevallen moet er eerst een arbeidsvergunning worden verkregen voordat de werknemer in België zal mogen werken.

Dit kan doorgaans in orde worden gebracht via een “gecombineerde vergunning”, ingeval  de tewerkstelling langer dan 90 dagen duurt. Deze vergunning omvat zowel de toelating tot werk als tot verblijf.

Tot slot dient voor detacheringen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland te worden nagegaan welk socialezekerheidsstelsel van toepassing zal zijn. Hiervoor dient te worden nagegaan of er bilaterale overeenkomsten bestaan, waarin staat bepaald in welk land de sociale zekerheidsbijdragen dienen te worden betaald.

 

Succesvolle en legale detachering

In de transportsector en logistieke sector is het cruciaal om te kunnen reageren op de vraag naar internationale inzetbaarheid van werknemers. Detachering van buitenlandse werknemers naar België en omgekeerd vereist zorgvuldige naleving van zowel de buitenlandse als Belgische wetgeving. Werkgevers moeten zich bewust zijn van de noodzaak van correcte meldingen, het bijhouden van vereiste documenten en het verkrijgen van de juiste vergunningen. Met een goed begrip van deze regels kunnen bedrijven in de transport en logistiek hun werknemers succesvol en legaal in het buitenland laten werken, en vice versa, wat bijdraagt aan een soepele en efficiënte bedrijfsvoering.

 

Heeft u een vraag omtrent de detachering van uw (toekomstige) werknemers?  Of wenst u advies en begeleiding om alle risico’s uit te sluiten?

Neem contact op met onze expert Steven De Grave.