Menu

Bij De Groote – De Man begrijpen we de emotionele en juridische uitdagingen waarmee slachtoffers van seksuele misdrijven in België te maken hebben. Daarnaast weten we ons een weg te banen in het complexe Belgische rechtsstelsel. Ons toegewijde team van strafrechtadvocaten staat klaar om slachtoffers te ondersteunen bij het bekomen van rechtvaardigheid en het herstellen van hun leven. We geloven in de kracht van het luisteren naar de stemmen van slachtoffers en hen te helpen hun verhalen te delen. Een advocaat vertolkt de woorden van de cliënt. Door een combinatie van juridische expertise en empathie streven we ernaar om slachtoffers te begeleiden tijdens hun tocht naar gerechtigheid en herstel.

Wat is seksueel geweld? 

Wereldwijd is seksueel geweld een maatschappelijk en juridisch probleem. Het is een probleem dat jammer genoeg dagdagelijks plaatsvindt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 64% van de Belgische bevolking tussen de 16 en 69 jaar al te maken heeft gehad met een vorm van seksueel geweld. Seksueel geweld treft mensen van alle leeftijden, geslachten, seksuele geaardheden en wettelijke statuten.

Seksueel geweld omvat iedere vorm van ongewenst seksueel contact. Een handeling of activiteit kan beschouwd worden als ‘seksueel geweld’ wanneer:

 • dit gebeurt zonder toestemming
 • of er sprake is van dwang
 • of de partners geen gelijken zijn.

Seksueel geweld binnen een relatie of huwelijk is ook strafbaar.

Onder andere de volgende misdrijven vallen onder de noemer van seksuele misdrijven:  aantasting van de seksuele integriteit, voyeurisme, niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud, verkrachting… Het is dus belangrijk aan te stippen dat er niet steeds fysiek contact nodig is opdat er sprake kan zijn van een seksueel misdrijf.

Het kan zijn dat het basismisdrijf gekoppeld wordt aan een verzwarende omstandigheid. Enkele voorbeelden van verzwarende omstandigheden zijn:

 • de dader staat dicht bij het slachtoffer
 • de kwetsbare toestand van het slachtoffer
 • het slachtoffer was jonger dan 16 jaar of tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar
 • de dood van het slachtoffer als gevolg van de feiten.

Sinds de invoering van de nieuwe seksuele strafwet, die van kracht is sinds 1 juni 2022, worden seksuele misdrijven strafbaar gesteld op basis van artikel 417/5 en volgende van het strafwetboek.

De stappen in de zoektocht naar gerechtigheid

Hieronder volgen enkele belangrijke juridische en niet-juridische stappen die slachtoffers kunnen nemen:

 1. Zoek (professionele) hulp en steun: dit kan bestaan uit medische zorg, geestelijke gezondheidszorg en het praten met een vertrouwenspersoon. In België bestaan er verschillende diensten waar slachtoffers terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en begeleiding. Dergelijke diensten helpen slachtoffers om hun rechten te begrijpen, adviseren hen over mogelijke vervolgstappen en bieden emotionele ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan slachtofferhulp van het CAW of de dienst Slachtofferonthaal bij de justitiehuizen. Daarnaast bestaat ook het zorgcentrum na seksueel geweld, waar verder op wordt ingegaan.
 2. Raadpleeg een gespecialiseerde advocaat: het is van essentieel belang om een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in seksueel strafrecht. De advocaten van DGDM hebben de expertise om u te begeleiden en adviseren over uw rechten en mogelijkheden. Wij schetsen u alle scenario’s en zoeken naar de oplossing die het best bij uw noden past. Of we samen verder gaan naar een juridische procedure ligt volledig in uw handen.
 3. Aangifte doen van het seksueel geweld: indien u als slachtoffer aangifte wenst te doen van feiten van seksueel geweld kunnen wij u daarbij bijstaan. We leggen u in detail uit wat u kan verwachten, wat de gevolgen zijn van een aangifte en met u meegaan naar de politie. Hoe sneller u naar de politie gaat, hoe beter. De politie zal bewijsmateriaal verzamelen dat later van essentieel belang kan zijn tijdens de procedure.

  Tijdens de juridische procedure kan u als slachtoffer uw stem laten horen en is er een mogelijkheid om een schadevergoeding te vragen. Dit kan onder andere gaan over de terugbetaling van medische kosten, maar ook over een vergoeding van de geleden morele schade.

  Wist u dat u zelf niet verplicht bent aanwezig te zijn ter zitting? Onze advocaten kunnen u vertegenwoordigen.

 4. Nazorg en begeleiding: zowel de aanloop naar als de nasleep van een proces is emotioneel belastend. We blijven dan ook na de procedure de nodige zorg en begeleiding aanbieden. Zo doen we het mogelijke om de toegekende schadevergoeding zo snel mogelijk bij u te krijgen.

De positie van het slachtoffer

De wetgever acht het prioritair om slachtoffers van seksueel geweld optimaal te beschermen. De hervorming van het seksueel strafrecht verhoogt de bescherming van minderjarigen en zet slachtoffers centraal. Het gegeven dat het slachtoffer een rol speelt, blijkt uit het feit dat het slachtoffer zijn of haar stem kan laten horen en ook bepaalde stappen kan ondernemen.

Binnen het Belgisch rechtsstelsel hebben slachtoffers specifieke rechten. Zo kunnen ze gebruikmaken van verschillende diensten en procedures om hun kansen op gerechtigheid te waarborgen. Het is niet alleen belangrijk om de dader ter verantwoording te roepen, maar ook om een gevoel van rechtvaardigheid te ervaren en de controle over hun leven terug te krijgen.

Daarnaast is er erkenning voor het persoonlijke en unieke herstelproces van slachtoffers. Naast het juridische aspect is er behoefte zijn aan emotionele ondersteuning en therapie om het trauma te verwerken en verder te gaan met het leven. Samen met het slachtoffer zoeken we naar professionele hulpverlening die het best aansluit bij zijn of haar noden.

Een advocaat speelt een onschatbare rol. Niet alleen als juridische vertegenwoordiger met het oog op de bescherming van de rechten van het slachtoffer, maar ook als een essentiële bron van steun en begeleiding. Als advocatenbureau begrijpen we dat slachtofferondersteuning niet alleen draait om het juridische proces. Het draait alsook om het creëren van een veilige omgeving waarin slachtoffers hun verhaal kunnen delen.

Zorgcentrum na seksueel geweld

Het belang van meteen hulp zoeken nadat u slachtoffer bent geworden van seksueel geweld valt niet te onderschatten. Echter door de impact van de traumatische gebeurtenis is hulp zoeken soms erg moeilijk.  Als slachtoffer mag u het uzelf niet verwijten dat u pas later hulp zoekt.

Eén van de plaatsen waar slachtoffers van seksueel geweld terecht kunnen is het zorgcentrum na seksueel geweld (ZSG). Het zorgcentrum verleent gratis multidisciplinaire bijstand aan slachtoffers van seksueel geweld en adviseert hun steunfiguren. In 2022 hebben er zich 3287 slachtoffers aangemeld.

Anno 2023 zijn er reeds 9 centra in België. Het ZGS dient aanzien te worden als een laagdrempelig initiatief die iedereen op elk moment met open armen ontvangt. Als slachtoffer kan u op eigen initiatief of met de hulp van de politie bij het ZSG komen aankloppen. Het ZSG is gericht op acuut hands-on seksueel geweld, wat staat voor seksueel geweld dat gebeurd is minder dan een maand geleden. Natuurlijk zijn de personen die langer dan een maand geleden slachtoffer zijn geworden ook welkom.

Vertrouwelijkheid staat hier centraal. De medewerkers van het centrum bekijken samen met het slachtoffers welke hulp hij of zij nodig heeft. Zij helpen een keuze te maken in de acties die de persoon wil ondernemen.

Het zorgaanbod van een ZSG omvat zowel psychische als medische zorg. Daarnaast kan er mits toestemming van het slachtoffer een forensisch onderzoek plaatsvinden waarbij de letsels vastgesteld worden en er gezocht wordt naar de sporen van de pleger.

Het bestaan van de ZSG’s werpt zijn vruchten af. Door bewustwording verlaagt de drempel voor een aanmelding bij een ZSG zienderogen. Hierdoor raden ook wij, de experten van DGDM, het contact zoeken met een ZSG sterk aan.

Wat niet doen als slachtoffer?

Elk slachtoffer reageert anders op een traumatische ervaring. De één trekt zich terug terwijl de ander juist nood heeft aan een luisterend oor. Echter valt de impact van dergelijke gebeurtenis op de omgeving van het slachtoffer niet te onderschatten. Sommigen zullen woede ervaren en de neiging hebben om het heft in eigen handen te nemen, wat overigens verschillende risico’s met zich meebrengt. Ten eerste kan een eigen reactie het werk van politie en justitie in gevaar brengen. Zo kan de dader gealarmeerd worden dat er een onderzoek lopende is. Van zodra de dader hiervan op de hoogte is, kan die er in slagen bewijsmaterieel te doen verdwijnen. Ten tweede loopt de persoon in kwestie ook het risico om zelf strafbare handelingen te stellen en hiervoor vervolgd te worden.

We wensen te benadrukken dat een slachtoffer of diens omgeving best het heft niet in eigen handen neemt. U doet beter beroep op een advocaat die als ervaren gids het juiste pad bewandelt samen met het slachtoffer.

Het financiële aspect

Indien u zich zorgen maakt over de financiële kant van het verhaal raden wij u aan contact op te nemen met uw familiale verzekering. Zo kan u nagaan of uw verzekering tussenkomt voor de erelonen van een advocaat. Concreet betekent dit dat u uw advocaat zelf niet dient te betalen, maar dat uw verzekering die zal vergoeden.

 

Heef u vragen, nood aan een advocaat en juridische bijstand nodig? Laat u bijstaan in uw zoektocht naar gerechtigheid.

Neem contact op met de experten van DGDM.