Menu

Share deal

Wat is een share deal?

Bij een share deal of ‘overdracht van de aandelen’ verkopen de individuele aandeelhouders hun aandelen in de onderliggende vennootschap.Het is een overnametechniek waarbij enkel de identiteit van de aanheelouders verandert.

Wat zijn de voordelen van een share deal overdracht?

  • De onderneming blijft ten opzichte van derde partijen één en dezelfde want enkel de identiteit van de aandeelhouders wijzigt. Anders gezegd: de vennootschap blijft de juridische eigenaar van al haar bezittingen zoals gebouwen, voorraden, bankrekeningen… en haar schulden zoals leningen, leveranciersschulden …
  • De onderneming moet haar lopende overeenkomsten zoals afnamecontracten, arbeidsovereenkomsten, leningen… niet opnieuw onderhandelen. Behalve natuurlijk wanneer er een zogenoemde “change of control”-clausule is in opgenomen. Die bepaalt dat de overeenkomst automatisch eindigt, of minstens kan worden beëindigd op eenzijdige beslissing van de wederpartij, als de meerderheidsaandeelhouder verandert (en dus de “controle” over de vennootschap wijzigt).
  • Op administratief vlak blijft alles bij het oude. Zo behoudt de onderneming haar ondernemingsnummer en rekeningnummers.

Wat zijn de nadelen van een share deal overdracht?

Het nadeel is dan weer dat de koper juridisch gezien enkel de aandelen koopt. De vrijwaringsplicht van de verkoper inzake verborgen gebreken (art. 1641 BW) geldt dus enkel voor de aandelen an sich, en niet voor de onderliggende activa of winstcijfers. Met andere woorden: de verkoper-aandeelhouder moet enkel wettelijk garanderen dat hij effectief eigenaar is van de aandelen. Hij draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer het rendement van de onderneming achteraf niet biedt wat de koper had gehoopt.

Hoe kan een overnemer dat risico indekken?

Wij raden kandidaat-kopers aan op altijd een boekenonderzoek of “due dilligence” uit te voeren alvorens de transactie te sluiten. Zo krijg je inzage in alle financiële, operationele en andere gegevens van de onderneming, weliswaar met een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast kan de kandidaat-koper zich extra indekken door allerhande waarborgen en verklaringen te eisen van de verkoper. In dat geval laat je de verkoper in de overeenkomst van aandelenoverdracht garanderen dat de vennootschap geen achterstallige (para)fiscale schulden heeft, niet verwikkeld is in hangende gerechtelijke procedures, eigenaar is van de nodige vergunningen, enz.

due diligence als kandidaat-overnemer

Asset deal

Wat is een asset deal?

Bij een asset deal  ofwel ‘overdracht van de activa’ dragen de partijen niet de aandelen van de vennootschap over, maar alle of een aantal bestanddelen van de onderneming of bedrijfstak. Dat kan gaan om machines, voertuigen, uitrusting, personeel, cliënteel, voorraden …  kortom, alle bestanddelen die het mogelijk maken om de onderneming voort te zetten.

Wat zijn de voordelen van een asset deal overdracht?

Het grote voordeel ten opzichte van de share deal is dus dat je niet de hele onderneming moet overnemen of overdragen, maar slechts bepaalde bestanddelen of een algehele bedrijfstak.

Het is daarbij wel belangrijk dat:

  • partijen aanduiden welke bestanddelen zij wensen over te
  • en dat ze een regeling uitwerken voor de schulden die aan de overgedragen bestanddelen of bedrijfstak verbonden zijn.

Wat is er nodig voor een asset deal?

Een asset deal heel heeft dus meer voeten in de aarde op praktisch vlak. Zo moet je, onder andere, rekening houden met deze zaken.

  • Bij een overdracht van overeenkomsten, moet de overnemer de andere contractpartij informeren en zijn akkoord bekomen met de overdracht.
  • Voor de overdracht van bepaalde bestanddelen gelden vaak ook nog bijkomende wettelijke vereisten. Denk maar aan de verkoop van een onroerend goed, die de tussenkomst van een notaris vereist.
  • En ook op het vlak van het personeel geldt er een bijzondere regeling: Op grond van CAO 32bis hebben werknemers immers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vóór de overname.

Kies je beter voor een share deal of voor een asset deal bij overname?

Dat hangt altijd af van jouw concrete situatie, want beide contractuele technieken hebben hun voor- en nadelen .

Advies over een overname?

Geraak je er niet uit of zit je na het lezen van dit artikel nog met vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons team ondernemingsrecht en laat je begeleiden door onze specialisten ter zake.

Overnames en fusies