Menu

Minister van Justitie Koen Geens heeft de taak van de gerechtelijke hervorming op zich genomen, incasso van onbetaalde facturen maakt hier deel van uit. Dit zal hij doen met een drietal grote wetten, meer bepaald Potpourri I, II en III. De minister heeft met deze wetten tot doel justitie efficiënter te maken, te informatiseren, te moderniseren en de huidige wetgeving aan te passen in het licht van de maatschappelijke veranderingen.

  • Potpourri I heeft tot doel het burgerlijk procesrecht aan te pakken. Deze wet is reeds gepubliceerd op 22 oktober 2015 en – deels – in werking getreden op 01 november 2015.
  • Potpourri II heeft betrekking op het strafrecht en strafprocesrecht. Een wetsontwerp is reeds in omloop.
  • Potpourri III betreft de internering en diverse bepalingen van justitie. Potpourri III werd reeds goedgekeurd in de Ministerraad.

Deze wetten zullen een serieuze impact hebben op justitie.

Potpourri I is reeds geruisloos in werking getreden. Het is evenwel belangrijk te weten wat deze nieuwe wet zoal veranderd of zal veranderen. Op onze site zal dan ook tekst en uitleg gegeven worden bij de doorgevoerde wijzigingen.

Achterstallige betalingen zijn een groot probleem in onze maatschappij. Zo zijn achterstallige betalingen één van de belangrijkste oorzaken van faillissementen. Gerechtelijke procedures ter invordering van dergelijke achterstallige betalingen nemen evenwel veel tijd in beslag en kunnen bijgevolg geen tegenwicht hieraan bieden.

Incasso van facturen

Minister van Justitie Koen Geens heeft hieraan tegemoet willen komen in de Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, ook wel Potpourri I genoemd. Dit op aandringen van de Europese Unie. Deze wet heeft tot gevolg dat voortaan de inning van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling in een administratieve procedure afgehandeld kan worden.

Deze nieuwe procedure is mogelijk voor elke schuld die vaststaand en opeisbaar is. Het bedrag van de schuld is van geen belang. Ook interesten en strafbedingen kunnen samen met de schuld via deze procedure ingevorderd worden, al geldt dit slechts voor ten hoogste 10% van de hoofdsom van de schuld.

De invordering zal als volgt in zijn werk gaan: Alles begint bij de advocaat. Deze zal namelijk de voorwaarden nagaan en oordelen of de zaak in aanmerking komt voor deze procedure tot ‘snelle betaling’. Bij een positief oordeel schakelt hij de gerechtsdeurwaarder in.

Rol van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder zal verder een cruciale rol spelen bij de invordering van de schuld. Vooraleer tot de invordering over te gaan, betekent de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar een aanmaning tot betalen. Bij deze aanmaning zal ook steeds een antwoordformulier gevoegd worden. De schuldenaar die niet binnen de in de aanmaning aangegeven termijn van één maand betaalt, heeft twee opties: een afbetalingsplan vragen of de redenen van betwisting van de schuld meedelen. De gerechtsdeurwaarder kan desgevallend een afbetalingsplan met bedragen en termijnen voorstellen.

Indien de schulden niet tijdig worden afgelost of wanneer de schuldenaar geen gehoor geeft aan de aanmaning, dan kan de gerechtsdeurwaarder ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn en op verzoek van de schuldeiser, een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen. Vervolgens wordt het proces-verbaal op verzoek van de gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Het proces-verbaal krijgt een formulier van tenuitvoerlegging en wordt een titel die ten uitvoer gelegd kan worden. De schuldenaar kan enkel tegen de uitvoering van het proces-verbaal van niet-betwisting opkomen door een rechtsvordering in te stellen via een verzoekschrift op tegenspraak. In dat geval wordt de uitvoering geschorst. Bij betwisting van de schuld door de schuldenaar zal de administratieve procedure echter automatisch een einde nemen. De schuldeiser heeft dan wel nog de mogelijkheid zich tot de rechter te wenden.

De invoering van deze nieuwe administratieve procedure heeft tot gevolg dat achterstallige gelden sneller geïnd kunnen worden, alsook dat de invordering de schuldeiser veel minder geld zal kosten. Bovendien wordt het gerechtelijk systeem op deze manier ontlast, waardoor rechters zich kunnen toeleggen op juridisch meer gecompliceerde zaken.

Opgemerkt dient te worden dat deze procedure enkel mogelijk is tussen ondernemingen (B2B). Indien een consument betrokken is (B2C), zal de schuldeiser nog steeds via de rechtbank moeten passeren. Er kan evenwel niet uitgesloten worden dat in de toekomst deze buitengerechtelijke weg ook in het geval van B2C zal opengesteld worden.

Inwerkingtreding van deze regeling: deze regeling trad in werking op 4 juli 2016.

Unpaid

Ons kantoor heeft een online platform Unpaid.be uitgebouwd dat u als ondernemer toelaat om op een snelle en goedkope manier van deze nieuwe wetgeving gebruik te maken.

Met een paar muisklikken kan je je dossier doorsturen, er gebeurt een automatische online controle en op het einde van de rit krijg je  100 % van je hoofdsom terug.