Menu

Van 3 naar 1

Deze nieuwe wet betekent een aanzienlijke verstrenging van de huidige neerleggingsverplichtingen. Tot voor kort kon een rechter de gerechtelijke ontbinding pas uitspreken als de vennootschap gedurende drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekening niet of laattijdig had neergelegd.  Nu kan het al vanaf het eerste jaar.

Leg tijdig neer!

Ter herinnering, de jaarrekening van een vennootschap moet binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering (en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar) neergelegd worden.

De ontbinding kan worden uitgesproken op  verzoek van elke belanghebbende, het openbaar ministerie of na mededeling door de kamer voor handelsonderzoek.  De rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, is bevoegd.

Te laat? Geen man overboord.

Gelukkig heeft de vennootschap tegen wie de vordering tot ontbinding is gericht de mogelijkheid om de toestand te regulariseren.

Er zijn twee scenario’s:

  1. Als de vordering wordt ingesteld door een belanghebbende of het openbaar ministerie, zal de rechtbank steeds een regularisatietermijn toekennen van minimaal drie  maanden en het dossier voor opvolging doorverwijzen  naar de kamer voor handelsonderzoek. Na afloop van de regularisatietermijn zal  de rechtbank uitspraak doen op verslag van de kamer voor handelsonderzoek.
  2. Als de vordering tot ontbinding volgt op de mededeling door de kamer voor handelsonderzoek, heeft de rechtbank de keuze. Ze kan de regularisatietermijn toestaan (en het dossier in tussentijd voor opvolging terugverwijzen naar de kamer voor handelsonderzoek) of toch de ontbinding uitspreken.

Opgelet: deze wijziging aan de gerechtelijke sanctie van de ontbinding, wijzigt uiteraard niets aan de administratieve, burgerlijke en strafsancties die nu al bestaan in geval van niet of laattijdige neerlegging van de jaarrekening.

Contacteer ons gerust voor verdere vragen of indien u te maken heeft met deze problematiek.