Menu

Neem actie voor 01/09/2023

Vanaf die datum is de wetgeving van toepassing voor nieuwe overeenkomsten of nieuwe schulden. Vanaf 01/12/2023 is de wetgeving van toepassing op alle onbetaalde schulden.

Bent u als onderneming klaar om te voldoen aan de nieuwe wetgeving omtrent het invorderen van consumentenschulden? Ons advocatenkantoor staat voor u klaar om u te helpen bij het begrijpen en naleven van de regelgeving.

Via onderstaande product passen wij uw voorwaarden aan, aan een zeer beperkte prijs, zodat u gerust kan zijn, dat u in orde bent met de regelgeving:

Algemene Voorwaarden Aanpassing voor Ondernemingen aan wet Consumentenschulden

 

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit deze wetgeving.

Eerste betalingsherinnering is altijd gratis

In de eerste herinnering moet wel altijd worden vermeld of er mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht bij een laattijdige betaling, en er moeten verplicht een aantal andere gegevens worden opgenomen.

Na het versturen van de eerste betalingsherinnering moet de onderneming een wachttijd van 14 kalenderdagen respecteren voordat er extra kosten of interesten mogen worden gevraagd. Dit betekent concreet dat u als ondernemer verplicht bent om een eerste herinnering te sturen waarin alleen het openstaande hoofdbedrag wordt vermeld. Pas na het versturen van deze eerste herinnering, en na het respecteren van een wachttijd van 14 kalenderdagen, kunt u naast het hoofdbedrag ook interesten en schadevergoeding eisen.

Voor de kosten van een extra herinnering mag maximaal €7,50 in rekening worden gebracht.

Beperking van schadebedingen

De verschuldigde schadevergoeding moet vóór het sluiten van de overeenkomst tussen de onderneming en de consument uitdrukkelijk zijn bepaald, en de omvang ervan is wettelijk beperkt. De maximaal toegestane bedragen zijn als volgt:

  • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
  • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
  • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Schadebedingen die bedragen bevatten die niet overeenkomen met de bovengenoemde limieten, zijn verboden en worden als ongeldig beschouwd.

De gevolgen zijn dus zeer verregaand indien u uw algemene voorwaarden of overeenkomsten niet aanpast.

Beperking van intresten

Ook contractueel overeengekomen nalatigheidsinteresten worden beperkt. Ze mogen niet hoger zijn dan de wettelijke interestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. Momenteel bedraagt deze interestvoet 10,5%.

Verplichte vermeldingen in uw eerste aanmaning

In de eerste aanmaning, zoals voorgeschreven door de wetgeving, zijn er enkele verplichte vermeldingen die moeten worden opgenomen. Deze vermeldingen zijn essentieel om transparantie en duidelijkheid te waarborgen voor de consument. De volgende informatie moet worden opgenomen:

  1. Het verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen de termijn van veertien kalenderdagen. Op deze manier wordt de consument op de hoogte gebracht van het exacte bedrag dat verschuldigd is en het bedrag dat zal worden gevorderd als er niet binnen de gestelde termijn wordt betaald.
  2. De naam of de benaming, en het ondernemingsnummer van de onderneming die de schuldeiser is. Dit zorgt ervoor dat de consument duidelijk weet welke onderneming de schuld opeist en maakt identificatie en communicatie gemakkelijker.
  3. Een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, evenals de datum van opeisbaarheid van deze schuld. Dit geeft de consument inzicht in welk product of welke dienst heeft geleid tot de ontstane schuld. Daarnaast wordt de datum van opeisbaarheid vermeld, zodat de consument weet vanaf welke datum de betaling moet worden voldaan.
  4. De termijn waarbinnen de schuld moet worden terugbetaald voordat er enige kosten, interesten of vergoedingen worden gevorderd. Dit is een cruciale informatie om de consument te informeren over de specifieke termijn waarbinnen de betaling moet worden gedaan om extra kosten, rente of vergoedingen te vermijden.

Zware sancties bij niet naleving

Er zijn zware sancties verbonden aan het niet naleven van de wetgeving

Als een betaling in strijd is met de voorgaande bepalingen kan de rechter bevelen dat deze betaling toch als geldig wordt beschouwd, alsof de consument rechtstreeks aan de schuldeiser heeft betaald. Het bedrag dat in strijd met de wet is ontvangen, moet dan worden terugbetaald aan de consument door degene die de betaling heeft ontvangen.

Met andere woorden als uw algemene voorwaarden niet zijn aangepast en een consument betaalt uw factuur zou hij de terugbetaling van u kunnen eisen. Dit is zeer verregaand. Het is dus van uitermate groot belang dat u uw overeenkomsten en voorwaarden laat aanpassen.

Geen incasso mogelijk

Indien u als onderneming voormelde regels met betrekking tot de maximale schadebedingen niet heeft nageleefd, kan u uw factuur niet invorderen via een advocaat of een andere incassopartij. Die is verplicht te controleren of uw voorwaarden zijn aangepast en om te weigeren tussenkomst te verlenen indien uw voorwaarden niet zijn aangepast.

Strafrechtelijke boetes

Het is belangrijk voor ondernemingen om op de hoogte te zijn van de strafsancties die kunnen worden opgelegd bij het niet naleven van de wetgeving. Er kunnen boetes worden opgelegd voor verschillende overtredingen, waaronder:

  • Onjuiste verzending van de eerste betalingsherinnering.
  • Onjuist bepalen van het schadebeding.
  • Niet nakomen van de informatieplicht.

De hoogte van de boetes kan variëren. Voor deze specifieke overtredingen geldt een niveau 2 sanctie, waarbij de boete kan variëren van €26 tot €10.000, of tot 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar (let op: dit bedrag wordt verhoogd met opdeciemen).

Het is van groot belang voor ondernemingen om de nodige zorgvuldigheid te betrachten en ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de wettelijke vereisten om mogelijke boetes en andere juridische gevolgen te voorkomen.

Algemene Voorwaarden Aanpassing voor Ondernemingen aan wet Consumentenschulden