Menu

Nieuwe technologieën betekenen enerzijds veel nieuwe opportuniteiten die het beroep en de uitoefening ervan kunnen versterken. Anderzijds gaat dit ook gepaard met vele uitdagingen en potentiële bedreigingen. Wetgeving en normen zijn hierop niet aangepast, begrippen als ‘reasonable assurance’ of ‘materialiteit’ zullen in vraag worden gesteld, nu data-analyse software of A.I. de mogelijkheid biedt alle transacties te screenen en niet langer steekproefsgewijs dient te worden gewerkt.

De sector dient zich hierop voor te bereiden, kennis te vergaren, opportuniteiten te omarmen en mogelijke risico’s te mitigeren. Het boek ‘Nieuwe technologieën en het auditberoep’ komt hieraan tegemoet. Het bevat enerzijds bijdrages die de mogelijkheden en opportuniteiten van nieuwe technologieën voor de sector helder omschrijven, maar waarbij eveneens de impact van deze technologieën op de controlewerkzaamheden van de auditor worden belicht.

Elon Musk noemt Artificial Intelligence één van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de mensheid. Artificial Intelligence is ongetwijfeld de technologie van de toekomst en essentieel voor de digitale transformatie. Het gebruik van data-analyse software en geautomatiseerde auditprocedures zijn de eerste stappen om A.I. in te passen in de audit waardoor de controlewerkzaamheden op termijn efficiënter en meer diepgang  kunnen krijgen. Als kantoor is het belangrijk hierop voorbereid te zijn en de trends op te volgen om dit succesvol te implementeren binnen een kantoor.

Naast Artificial Intelligence is blockchain even baanbrekend als technologie. Blockchain is in de eerste plaats gekend door de nieuwe virtuele munten, zoals bitcoins of altcoins, maar de technologie kent ook vele andere interessante toepassingen voor de bedrijfsprocessen. Nu ook op Europees niveau de krachten worden gebundeld om de technologie in te zetten voor o.m. de creatie van grensoverschrijdende diensten voor overheden en het uitbouwen van een blockchain ecosysteem, alsook nu grote ondernemingen met blockchain toepassingen experimenteren voor hun processen, mag deze technologie ook voor een auditor niet langer een blinde vlek zijn. Blockchain zal zonder enige twijfel ook een belangrijke impact kennen op de werkzaamheden van een auditor. Kennis over de blockchain technologie is in deze fase dan ook cruciaal voor elk kantoor om de controlewerkzaamheden adequaat te kunnen vervullen en dit zowel voor klanten die gebruikmaken van de blockchain technologie enerzijds en digitale activa gebruiken anderzijds.

Ook Process Mining kan voor een interne of externe auditor bijdragen tot het verkrijgen van betere inzichten van de bedrijfsprocessen op het vlak van risico’s en efficiëntie. Process Mining, zijnde een verzamelnaam voor alle datagedreven procesanalysetechnieken, geeft immers een zicht op het niveau van controle die een organisatie heeft over haar werkzaamheden.

Meer automatisatie, internet en technologie wil ook zeggen dat beveiliging een grotere rol zal spelen. Nieuwe oorlogen worden niet meer uitgevochten op het slagveld met soldaten te paard, maar met hackers, bits en bytes. Cybersecurity was dan ook nog nooit zo belangrijk en dient ook als risico door de auditor te worden beoordeeld. Elke auditor dient cybersecurity als risico in zijn audit te integreren en de beschermingsmaatregelen die kunnen worden genomen te beoordelen.

Tot slot worden in dit boek ook de voordelen en de risico’s van een cloud toepassing voor een auditkantoor toegelicht. Een Cloud oplossing raakt steeds meer en meer ingeburgerd. Het initiële sceptisme verdwijnt stilaan. Toch blijven er nog vragen of risico’s met betrekking tot een Cloud oplossing, waaronder bv. de vraag of gegevens buiten de EU mogen opgeslagen worden, of de vraag of het beroepsgeheim de toepassing van een Cloud oplossing niet in de weg staat.
Adequaat Informatie Security Management kan worden opgezet  om de risico’s die gepaard gaan met onder meer een Cloud toepassing te mitigeren.

De nieuwe technologieën betekenen vandaag de dag voor elke sector enorme uitdagingen. Dit is voor het revisoraat niet anders. Dit boek belicht enkel van de meest spraakmakende technologieën en hun impact op het beroep van auditor. Technologieën dienen omarmd te worden, en desgevallend geïntegreerd te worden in de controlewerkzaamheden om deze nog efficiënter en gerichter te kunnen vervullen. Kennis is dus primordiaal in deze. De heel toegankelijke bijdrages over vaak complexe materies zullen hier dan ook in belangrijke mate toe bijdragen.

Dit voorwoord werd geschreven naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Nieuwe technologieën en het auditberoep’, 2021, ICCI (Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat)

https://www.icci.be/nl/publicaties-en-tools/publicaties/boeken-detail-page/nieuwe-technologie-n-en-het-auditberoep