Menu

Vonnis Luikse Arbeidsrechtbank

De Luikse Arbeidsrechtbank heeft recent het ontslag wegens dringende reden aanvaard van een werknemer die op staande voet werd ontslaan omwille van het liken en delen op Facebook van antisemitische artikels.

De werknemer had al verschillende waarschuwingen gekregen van de werkgever gezien hij al eerder antisemitische ‘posts’ op Facebook plaatste. De werknemer zag hier echter geen graten in. Wanneer hij opnieuw antisemitische ‘posts’ had gedeeld en ‘geliket’ werd hij op staande voet buiten gezet. De werknemer vocht zijn ontslag aan bij de Arbeidsrechtbank te Luik. Hij argumenteerde dat hij door een post te ‘liken’ niet noodzakelijk de boodschap steunt, maar de Arbeidsrechtbank was het daar niet mee eens en was van oordeel dat het ontslag terecht was gezien de werknemer het imago van de werkgever niet had mogen schaden.

Dit is niet het eerste vonnis waarin een dergelijke beslissing wordt genomen. Steeds vaker blijkt dat de kritiek die een werknemer over zijn werkgever of het beleid van zijn onderneming uit via berichten die hij post op de socialenetwerksite Facebook een tekortkoming kan vormen die een ontslag wegens dringende reden rechtvaardigt.

Recht op vrije meningsuiting?

Ik hoor u al denken: wat dan met de vrijheid van meningsuiting? Het is zo dat sommige vrijheden en rechten soms met elkaar kunnen botsen. In zo’n geval moeten deze vrijheden en rechten tegen elkaar worden afgewogen.

De Arbeidsrechtbank te Luik was in deze situatie van oordeel dat de reputatieschade van de werkgever zwaarder doorweegt dan de vrijheid van meningsuiting van de werknemer.

Het recht op vrije meningsuiting houdt dus op waar het imago van de werkgever geschaad kan worden. Als werknemer moet je er dus goed bewust van zijn welke handelingen je op sociale media stelt en of die handelingen geen negatieve invloed zouden kunnen hebben op het imago van de werkgever. De impact ervan kan namelijk groot zijn!

Loyaliteitsplicht tegenover werkgever

Ook buiten de werkuren blijft er een loyaliteitsplicht ten opzichte van de werkgever bestaan en moet men zich loyaal en ter goeder trouw gedragen. Dit vloeit voort uit het principe van de uitvoering te goeder trouw  van de arbeidsovereenkomst.

‘Liken’ of posten op facebook een grondslag voor ontslag?

Het is niet zo dat het ‘liken’ of delen van zaken die de reputatie van de werkgever zouden kunnen schaden sowieso het ontslag tot gevolg heeft. Men dient er zich wel bewust van te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat de werkgever dit aanziet als een handeling die een dringende reden uitmaakt waardoor hij onmiddellijk tot ontslag kan overgaan.

Een dringende reden wordt in de wet omschreven als “de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”.

Het staat de werkgever vrij in het arbeidsreglement de feiten op te sommen die door hem als dringende reden worden aanzien. In principe kan de werkgever het ‘liken’ of delen op Facebook van zaken die schade kunnen berokkenen aan de onderneming als dringende reden opnemen. Indien hier later betwisting over zou ontstaan bij een ontslag zal de rechtbank de als dringende reden vermelde feiten dienen te beoordelen.

Vragen over ontslag?

U dient er zich goed bewust van te zijn dat het ‘liken’ of posten op Facebook zware gevolgen met zich kan meebrengen! Steeds vaker worden werknemers om dringende reden ontslaan wegens hun activiteiten op Facebook.

Lees ook: ontslag om dringende reden: hou hier als werkgever rekening mee

Ben je het niet eens met de reden of wijze van ontslag? Heb je vragen over je rechten of andere discussie?

Vraag onze experts arbeidsrecht om hulp:

Contact