Menu

De nieuwe wet vormt slechts één van de vele hervormingsprojecten die de regering op poten heeft gezet in haar streven naar een meer aantrekkelijk ondernemingsklimaat, en waarvan wij er in vorige nieuwsberichten al enkele kort hebben toegelicht (zowel op het vlak van het ondernemingsrecht in het algemeen als het vennootschapsrecht in het bijzonder).

Ook het nieuwe insolventierecht 2.0 verdient in dit verband een woordje toelichting.

Weg met de handelaars!  Leve de ondernemingen!

Voortaan zal niet enkel “de handelaar”, maar om het even welke “onderneming” failliet kunnen worden verklaard dan wel het faillissement kunnen aanvragen en de boeken neerleggen.  Het begrip onderneming is zeer ruim en omvat (i) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, (ii) iedere rechtspersoon (behalve de publiekrechtelijke) en (iii) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (bv. de maatschap).

Dit gaat dus zeer ver.  Ook zaakvoerders / bestuurders, vrije beroepers, vzw’s, stichtingen en landbouwers zullen voortaan het voorwerp kunnen uitmaken van een insolventieprocedure.

Informatisering van de procedure

Ook op procedureel vlak vindt er een kleine aardverschuiving plaats en dit door de invoering van een (nagenoeg) volledig digitale procedure.  Het “Regsol”-systeem (voluit: Centraal Register Solvabiliteit), aan de hand waarvan schuldeisers al sinds april 2017 hun aangiftes van schuldvorderingen elektronisch konden indienen, zal voortaan ook worden gebruikt voor de indiening van allerhande procedurestukken (inclusief de aangifte van faillissement) en de verzending van diverse kennisgevingen en mededelingen.

Verschoonbaarheid wordt schuldkwijtschelding

Verder wordt ook het huidige systeem van de verschoonbaarheid van de gefailleerde-natuurlijke persoon vervangen door een systeem van schuldkwijtschelding. De gefailleerde zal zich met andere woorden niet enkel meer kunnen beroepen op zijn uitvoeringsimmuniteit (de verschoonbaarheid doet de schuld niet verdwijnen, zodat een eventuele – al dan niet per vergissing gedane – betaling niet kan worden teruggevorderd), maar de schuld zal gewoonweg niet langer bestaan.  De gefailleerde kan bovendien reeds om deze gunstmaategel verzoeken op hetzelfde ogenblik als dit waarop hij het faillissement aanvraagt.

Aansprakelijkheidsvorderingen bestuurders

De aansprakelijkheidsgronden tegen de bestuurders / zaakvoerders van de failliete onderneming wegens kennelijke grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement (het huidige artikel 530 W. Venn.) en wegens de instandhouding van een virtueel failliete onderneming (“wrongful trading”) blijven bestaan, maar zijn nu terug te vinden zijn in het nieuwe Boek XX – “Insolventie van ondernemingen” van het Wetboek Economisch recht.

Wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld? Dan kunnen wij u bijstaan. Klik hieronder voor meer info:

Aansprakelijkheid van bestuurders

Lees ook:

Aansprakelijkheid als bestuurder van een vzw: hoe zit dat nu?

Inwerkingtreding

De nieuwe wet is van toepassing op insolventieprocedures geopend sinds 1 mei 2018.

Faillissement? Wij kunnen helpen

Bij kunnen u bijstaan wanneer uw schuldenaar of uzelf kampt met – al dan niet tijdelijke – financiële problemen of zelfs een (dreigend) faillissement

Klik hieronder voor meer info:

Insolventie (faillissement en gerechtelijke reorganisatie)

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons!