Menu

De verkiezingsperiode van de sociale verkiezingen valt tussen twee cruciale data, dag X en dag Y. Deze twee sleuteldagen bakenen de verschillende fases af in de kalender vol verplichtingen van de sociale verkiezingen.

Concreet ziet de kalender van sociale verkiezingen er zo uit:

 • Dag X: dag van de officiële aankondiging datum van verkiezingsdag in de onderneming.
 • Dag X tot dag Y: de eigenlijke verkiezingsperiode. Lees verder door om de verplichtingen in deze fase te lezen.
 • Dag Y: de dag waarop werknemers effectief zullen stemmen. Voor de sociale verkiezingen 2020 valt deze datum tussen 16 en 29 november 2020

Door de coronacrisis en de bijhorende veiligheidsmaatregelen van de overheid werden de sociale verkiezingen 2020 uitgesteld.
Lees meer: Sociale verkiezingen 2020 nieuwe data

De verkiezingsperiode: verplichtingen en deadlines

De eigenlijke verkiezingsperiode start op de dag van aankondiging van de verkiezingsdag (dag Y). Die aankondiging moet verplicht gebeuren via een aanplakking, zichtbaar voor alle werknemers in de onderneming.

Wat moet er verplicht in de aankondiging op dag X staan?

 • Adres en benaming van de technische bedrijfseenheid (TBE)
 • Datum en tijdstip van de verkiezingen
 • Aantal mandaten per orgaan: ofwel de ondernemingsraad (OR) en/of Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en per werknemerscategorie
 • Lijst leidinggevend personeel en kaderleden
 • Verkiezingskalender
 • Voorlopige kiezerslijsten (in 2020 zullen bepaalde uitzendkrachten ook hernomen moeten worden op de kiezerslijsten!)
 • Persoon verantwoordelijk voor het versturen van de oproepingsbrieven
 • De mogelijkheid om elektronisch te stemmen

Beroep tegen sociale verkiezingsprocedure

Er kan beroep aangetekend worden tegen de verkiezingsprocedure zoals aangekondigd op dag X.
Dat verloopt in drie stadia:

 1. Een klacht bij het respectievelijk orgaan of bij de werkgever
 2. Een beslissing over de klacht door het orgaan/werkgever
 3. Beroep bij de arbeidsrechtbank

Elke fase van de beroepsprocedure is gebonden aan strikte vervaltermijnen. Die worden hieronder verder benoemd.

De kandidatenlijsten tijdens de verkiezingsperiode

De kandidatenlijsten moeten uiterlijk op dag X+35 zijn ingediend. Op dag X+40 worden de lijsten bekendgemaakt. Dit gebeurt ook via aanplakking.

Voor de categorieën van jeugdige werknemers, arbeiders en bedienden:

De vakorganisaties ACLVB, ACV en ABVV zullen die kandidaturen voordragen. Per interprofessionele organisatie en per categorie van werknemers kan er maar één lijst worden neergelegd.

Welke instanties dragen kandidaten voor?

Voor de kaderleden

Er kunnen ook lijsten worden voorgedragen door representatieve organisaties van kaderleden. Tenminste, voor zover het gaat om minstens 10% van het aantal kaderleden.

Voorwaarden kandidaten sociale verkiezingen

Om zich tijdens de verkiezingsperiode kandidaat te kunnen stellen moet de werknemer (samengevat):

 • een arbeids- of leerovereenkomst met de onderneming hebben;
 • deel uitmaken van de technische bedrijfseenheid waarbinnen de verkiezingen plaatshebben;
 • tussen 18 en 65 jaar zijn. Opgelet voor jonge werknemers: zij moeten tussen 16 (op dag van de verkiezingen) en 25 jaar zijn;
 • geen directiepersoneel, preventieadviseur of vertrouwenspersoon zijn;
 • minstens 6 maanden ononderbroken werken in de onderneming of een onderbroken anciënniteit van 9 maanden in de loop van het jaar 2019 kunnen aantonen;
 • behoren tot de categorie van de kandidaatslijst in kwestie.

Beroep tegen kandidatenlijsten

De kiezers, werknemersorganisaties en/of kaderorganisaties hebben het recht om bij de werkgever bezwaar in te dienen tegen de kandidatenlijsten. Uiterlijk op dag X+48 bezorgt de werkgever dit bezwaar aan de betrokken organisatie. Tot dag X+54 kan de organisatie dan wijzigingen aanbrengen aan de kandidatenlijsten. Daarna volgt een nieuwe aanplakking op dag X+56. Als er hierna nog bezwaren zijn, kan er nog een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank volgen.

De discussie over de kandidatenlijsten wordt uiterlijk op dag X+75 door de arbeidsrechtbank beslecht.

Samenstelling van de kiescolleges en stembureaus

Tussen dag X+40 en dag X+70 worden de kiescolleges en stembureaus samengesteld.

Een kiescollege brengt alle kiezers van dezelfde categorie samen (arbeiders, bedienden en jeugdige werknemers). Dit gebeurt op basis van de definitieve kiezerslijsten en vanaf dat een categorie 25 werknemers telt. Indien er minder dan 25 arbeiders en/of 25 bedienden op de kiezerslijsten staan, wordt voor deze categorieën een gemeenschappelijk kiescollege opgericht.

Voor elk kiescollege wordt een stembureau opgericht. Eventueel kan het bureau verdeeld worden in een hoofdbureau en verschillende ‘bijbureaus’ die van het hoofdbureau afhangen.

Elk bureau kiest uit de werknemers, met uitzondering van de werknemers die zich kandidaat hebben gesteld,  een voorzitter, een secretaris en vier bijzitters.

Oproeping kiezers

Tussen dag Y-13 en Y-14 moet de werkgever de kiezers oproepen voor de verkiezing door kiezersbrieven te overhandigen aan de aanwezige werknemers en via aangetekende brief aan de afwezigen.

Stopzetting van de sociale verkiezingsprocedure

Geen kandidaten in geen enkele categorie?

Wanneer er geen enkele kandidatenlijst voor geen enkele personeelscategorie wordt ingediend, moet er geen stembureau samengesteld worden. De verkiezingsprocedure wordt dan stopgezet. De werkgever kondigt deze beslissing gemotiveerd aan via aanplakking en verzendt een afschrift van dit bericht aan de FOD WASO.

Geen kandidaten in enkele categorie(en)?

Als er geen kandidatenlijst is voor bepaalde categorieën van werknemers, maar wel voor andere, dan wordt de verkiezingsprocedure stopgezet voor die categorieën waarvoor geen enkele kandidatenlijst werd voorgedragen. Voor de andere categorieën van werknemers zal de verkiezingsprocedure volgens het gebruikelijk verloop doorgaan. Het kiesbureau met het grootst aantal kiezers zal een proces-verbaal opmaken van de gedeeltelijke stopzetting waarna de werkgever de beslissing moet aanplakken uiterlijk op dag Y+2.

Aantal kandidaten gelijk of minder dan aantal mandaten?

In het geval één organisatie een aantal kandidaten voordraagt dat gelijk is aan, of lager is dan, het aantal toekenbare mandaten, zijn deze kandidaten automatisch van rechtswege verkozen. Het kiesbureau zal in dat geval overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal, waarvan een origineel naar de FOD WASO wordt verzonden en een afschrift aan de organisaties. De werkgever kondigt dit ook aan via aanplakking.

Bijstand of advies sociale verkiezingen 2020?

Het bovenstaande overzicht zet uiteraard slechts de krijtlijnen uiteen van de tweede fase van de sociale verkiezingen.

Misschien wilt u de specifieke voorwaarden te kennen waaraan uw kandidaten moeten voldoen? Of heeft u een vraag over de bescherming die kandidaten en verkozenen genieten? Of wilt u weten hoe het exact zit met uitzendkrachten binnen uw onderneming?

Als er bepaalde aspecten of vragen zijn waar u verder informatie over nodig hebt, staan wij voor u klaar. Onze experts geven u graag alle informatie die u nodig heeft om probleemloos door de sociale verkiezingen te fietsen.

Neem hier een kijkje:

Sociale verkiezingen 2020: voorbereiding en advies

Of contacteer ons met uw specifieke vraag, onze advocaten sociaal recht bekijken het graag voor u.

Contact

Ook interessant